از خدمات رئیس مرکز هوراند دکتر پور وطن قدردانی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در راستای اجرای بخشنامه تجمیع مراکز با واحدهای مادر ضمن قدردانی از خدمات دکتر کاظم پوروطن رئیس مرکز هوراند، دکتر علی سلیمی شاملو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر که مرکز هوراند نیز زیر نظر این واحد می باشد با حکم دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی به عنوان مسئول امور اجرایی و جاری آن مرکز معرفی شدند.